ต้นสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. 1. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ แหล่งรวบรวมพันธุ์ ธนาคารเชื้อพันธุ์ ด้านพืช แมลง จุลินทรีย์ 2. การจัดนิทรรศการ 3. จัด เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการ
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
3. สำรวจ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูพืชสำคัญที่คุกคามระบบนิเวศเกษตร
4. การจัดทำข้อมูลศัตรูพืชเพื่อกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืช
5. มีกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในการกำกับดูแล ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๕๒ กำหนดให้มีการดำเนินการกรณีที่ ผู้ใดเก็บ จัดหาหรือรวบรวม พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า เพื่อปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลง แบ่งปันผลประโยชน์
6. แผนงานวิจัยการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามกฎหมายในและระหว่าง ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ การวิจัย คือการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียน การวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน และการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม และพฤกษเคมีของพืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพในท้องถิ่นในแปลงรวบรวมพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่
7. แผนงานวิจัยการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามกฎหมายในและระหว่าง ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ การวิจัย คือการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียน การวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน และการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม และพฤกษเคมีของพืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพในท้องถิ่นในแปลงรวบรวมพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่
8. แผนงานวิจัยการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามกฎหมายในและระหว่าง ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ การวิจัย คือการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียน การวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน และการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม และพฤกษเคมีของพืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพในท้องถิ่นในแปลงรวบรวมพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่
9. แผนงานวิจัยการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามกฎหมายในและระหว่าง ประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ การวิจัย คือการวิจัยการศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียน การวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่ง ชนิดพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน และการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรม และพฤกษเคมีของพืชพื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพในท้องถิ่นในแปลงรวบรวมพันธุ์และ/หรือถิ่นที่อยู่
10. ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลเอกสาร วิชาการด้านพฤกษศาสตร์และอื่นๆ ในห้องสมุดกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชให้ สามารถสืบค้นออนไลน์และเชื่อมโยงกับห้องสมุดของกรมวิชาการเกษตรได้
11. เก็บตัวอย่างพันธุ์กล้วยต่างๆ เพื่ออ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ QR Code ของกล้วย
12. จัดอบรมนักวิชาการด้านการอนุรักษ์พืชของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชจาก 14 ประเทศ ได้แก่ บังคลา เทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม ไทย พม่า ภูฎาน เคอร์กีซ และเกาหลีใต้ โดยให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช
13. เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมีอายุครบ 100 ปี ใน พ.ศ.2564
14. โครงการสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปากพนัง ดำเนินการวางมาตรการในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญที่เกิดจากภัยธรรมชาติด้าน เกษตร จัดทำแผนการเตรียมต้นกล้าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม และฟื้นฟูแปลงปลูกของเกษตรกร สำหรับส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเพื่อทดแทนพืชที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติสร้าง แปลงแม่พันธุ์สำหรับเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์ เพื่อปลูกทดแทนในกรณีที่เกิดภัย พิบัติ และการให้ความรู้/คำแนะนำในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายจากภัยพิบัติ
15. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ของชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์
16. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยทำให้ขมิ้นชันให้อยู่ในรูป ของสารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดขมิ้นชันผง รวมทั้งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบพร้อมดื่มและแบบเข้มข้น โดยได้ทำการตรวจสอบปริมาณสารสำคัญใน ขมิ้นชันที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมฯ พันธุ์ตรัง 1 การ ตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบตามมาตรฐาน
17. วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม โดยการรวบรวมและ คัดเลือกสายต้นฟักข้าว สมอไทย สมอพิเภก สะมอเทศ มะขามป้อม หม่อน มะเดื่อชุมพร คนทา ชิงชี่ ย่านาง ไม้เท้ายายม่อม กระดม และชาสมุนไพร ศึกษาผลการเก็บรักษาและความคงตัวที่มี ต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหย และการแปรรูป
18. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม สำรวจรวบรวมพันธุ์กกจากแหบ่งปลูกในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ วิจัยและพัฒนาการ ผลิตกระจูด วิจัยและพัฒนาการผลิตหน่อไม้น้ำ วิจัยและพัฒนาการผลิตการผลิตเส้นใยธรรมชาติจาก ดาหลาและจาก และวิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์คล้า และศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ ประโยชน์เตยหนามและเตยทะเล
19. โครงการวิจัยการจัดทำมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตผลทางการเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ์ จัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและพันธุ์หลินลับแล แผนที่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของลางสาดอุตรดิตถ์ และแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสับปะรดห้วยมุ่น
20. โครงการวิจัยศึกษาอัตลักษณ์กาแฟไทย ดำเนินการศึกษาลักษณะเฉพาะของกาแฟโรบัสตา
21. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานด้านการรวบรวมและอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชสวนของศูนย์วิจัยพืชสวน 10 แห่ง ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้าน การเกษตรของกรมวิชาการเกษตร
22. โครงการต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
23. ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ ศัตรูพืชให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่
24. โครงการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชอนุรักษ์ ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
25. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม การค้าชนิดพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
26. โครงการประชุมศึกษาแนวทางบังคับใช้และเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยมีผู้มีส่วนได้เสีย จากมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ร่วมประชุม รับฟัง จำนวน 80 คน
27. ดำเนินงานของบประมาณในเรื่องฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ
28. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชนิดพืชอนุรักษ์หรือพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส
29. พัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชของประเทศไทย
30. รวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม พืช แมลง และจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ และพิพิธภัณฑ์ โดย รวบรวมพันธุกรรมแมลง/ไร/สัตว์/ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ โดยมีตัวอย่างแมลง 550,000 ตัวอย่าง เชื้อจุลินทรีย์ 3,603 สายพันธุ์
31. โครงการวิจัยการรวบรวมและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมพืช ดำเนินการ รวบรวมพันธุกรรมพืชสกุลมะระ มะเขือ บวบ ผักกวางตุ้ง พริก และสมุนไพรพิกัดเทียนจากแหล่ง ต่างๆ ทุกภาคของประเทศ ทำการบันทึกลักษณะเบื้องต้น จัดทำแบบประเมินลักษณะทาง พันธุกรรม อยู่ระหว่างการขยายเมล็ดพันธุ์สำหรับการอนุรักษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและเตรียม ประเมินลักษณะต่อไป
32. การรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชสวนที่ใกล้สูญพันธุ์หรือหายาก โดยวิธีการขยายพันธุ์ บนต้นตอที่มี ความแข็งแรงและต้านทานโรค
33. การรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช (เมล็ดพันธุ์) แมลง และจุลินทรีย์ในธนาคารเชื้อพันธุ์ และพิพิธภัณฑ์
34. พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชไร่ พืชสวน จุลินทรีย์และเห็ด การวิจัยที่ 1 การรวบรวมและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมพืช การวิจัยที่ 2 เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร การวิจัยที่ 3 การประเมินคุณค่าและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืช
35. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นฐานพันธุกรรมพืชที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ ใหม่ ป้องกันการสูญพันธุ์ (Genetic erosion) การเสื่อมพันธุ์ (Genetic drift) ทั้งในสภาวะปกติและ เมื่อเกิดอุทกภัยโดยเก็บไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช (Gene bank) แหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์ (Culture Collection) พิพิธภัณฑ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ (Field Gene bank/ Field Collection) และการ อนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม (In situ conservation) ผลการดำเนินงานอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เห็ด แมลง จุลินทรีย์รวมทั้งสิ้น 40,751 สายพันธุ์/ 515,100 ตัวอย่าง จำแนกเป็น - การเก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชมากกว่า 50 ชนิด อาทิ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถัวเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ ถั่วชนิดต่างๆ ฝ้าย งา ละหุ่ง คำฝอย ปอ กระเจี๊ยบ และผักชนิดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 30,860 สายพันธุ์ - การเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์แมลงวิชาการ 512,000 ตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง เพื่อการอ้างอิง 1,100 ตัวอย่าง และวัชพืชแห้ง 2,000 ตัวอย่าง - การเก็บรักษาในแหล่งเก็บจุลินทรีย์ ได้แก่ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 3,860 ไอโซเลต จุลินทรีย์ สาเหตุโรคพืช 1,300 สายพันธุ์ จุลินทรีย์ผลิตสารชีวภัณฑ์ 580 สายพันธุ์ เชื้อพันธุ์เห็ด 1,180 สายพันธุ์ และแบคทีเรียดิน 1,150 ไอโซเลท - การเก็บรักษาในแปลงรวบรวมพันธุ์ มากกว่า 50 ชนิด อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ละหุ่ง ข้าวฟ่าง ถั่วหรั่ง คาเมลิน่า เรพสีด สบู่ดำ ฝ้าย ทานตะวัน งา ถั่วมะแฮะ ถั่วลิสง มะละกอ ถั่วเหลือง เดือย ปอ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก่นตะวัน กล้วยไม้สกุลหวาย เฟิร์น ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง มะคาเดเมีย ส้มโอ งา ส้ม สับปะรด ไผ่หวาน มะพร้าว มะปราง โกโก้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด กระท้อน องุ่น มะยงชิด ขนุน กาแฟ สะตอ หมาก ดาหลา อบเชย เกาลัด เนตทาลีน สาลี่ พลับ พลัม ขมิ้นชัน กราวเครือ พญาเสือโคร่ง บ๊วย มะกอกน้ำมัน มะเยาเหลี่ยม มะเดื่อ มะแขว่ง ชา กุหลาบ และพืชสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6,802 สายพันธุ์ - การเก็บอนุรักษ์ไว้ในถิ่นเดิม ได้แก่ ไม้ดอก ไม้หอม พืชพื้นเมือง รวม 29 ชนิด 29 สายพันธุ์
36. โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการผลิตพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน ศึกษาด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทาง การเกษตรที่เกิดขึ้น เพื่อ เป็นพื้นฐานไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ศึกษาวิธีการ Adaptation ต่างๆ ที่ทำได้ทางการเกษตร และศึกษาวิธีการหรือ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมในการผลิตพืช ลดการใช้สารเคมี บรรเทาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ หรือ Mitigation
37. โครงการวิจัยการสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน การสร้าง ธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.นครสวรรค์ และลพบุรี อ้อย จ.ขอนแก่น มัน สำปะหลัง จ.ระยอง ถั่วเหลืองในสภาพนาและไร่ โดยศึกษาการจัดการปุ๋ยและระบบปลูกพืช อย่างต่อเนื่องระยะยาวต่อการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินใน ระบบการผลิตพืช
38. โครงการวิจัยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และผลกระทบต่อระบบ การผลิตพืชและการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ความเสี่ยงและหาพื้นที่ อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดต่างๆ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 10 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร มุกดาหาร นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย และอุดรธานี
39. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อควบคุมและลดความสูญเสียของสินค้ากุ้งทะเลจากกลุ่มอาการตายด่วน
40. ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีการให้บริการเชื้อพันธุ์พืชแก่นักวิจัย เพื่อศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
41. ส่งเสริมให้มีการเพาะขยายพันธุ์เทียมพืชที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
42. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อควบคุมศัตรูพืช
43. โครงการวิจัยการประเมินคุณค่าและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืช ดำเนินการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวในสภาพปลอดเชื้อให้ได้จำนวน 400 ต้น เพื่อนำออกสู่โรงเรือน และปลูกถั่วเหลืองจำนวน 100 สายพันธุ์ นำมาลดความชื้น และอยู่ระหว่างการทดลองหาค่าสารไอโซฟลาโวนและ การวัดค่า NIR
44. แผนงานวิจัยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ การวิจัย คือ การวิจัยการอนุรักษ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ และการวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เชิงพาณิชย์
45. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ของ ชีวภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การวิจัยสำรวจและศึกษาศักยภาพชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และการวิจัยการผสมผสานเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช
46. ศึกษา รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสกุลพริกและมะเขือ ในโครงการ Intregrated Management System of Plant Genetic Resources (IMPGR) แหล่งเงิน AFACI, RDA จาก เกาหลีใต้0
47. โครงการจัดทำฐานข้อมูลพืชที่เก็บรักษาในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช
48. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านทางเว็ปไซด์หน่วยงาน
49. จัดทำฐานข้อมูล เรื่อง พืชอนุรักษ์หรือพืชในบัญชีอนุสัญญาไซเตส
50. จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศไทย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ให้สามารถสืบค้นได้
51. จัดให้มีเวทีเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช และงานด้านการอนุรักษ์และ คุ้มครองพันธุ์พืช
52. การจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติด้านพืช แมลง จุลินทรีย์
53. ทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานด้านแมลง รวมถึงการฝึกอบรมดูงานด้านอนุกรมวิธานแมลง
54. การศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (Museum visiting) เพื่อศึกษาตัวอย่างต้นแบบ (Type specimens) และศึกษาระบบการจัดเก็บตัวอย่างแมลงที่เป็นระบบสากล
55. การจัดทุนฝึกอบรมและทุนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติด้านความ หลากหลายทางชีวภาพของแมลง
56. แผนงานวิจัยมาตรการสุขอนามัย ดำเนินการวิจัยมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าและส่งออก สินค้าเกษตร (สอพ.) ศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับพืชนำเข้า (สอพ.) วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัด ศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก (สอพ.)ศึกษาสถานภาพศัตรูพืชกักกันในประเทศไทย (สอพ.)
57. การจัดทำข้อมูลศัตรูพืชเพื่อกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืช
58. กำหนดมาตราการการจัดการชนิดพืชและศัตรูพืชต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศการเกษตร
59. แต่งตั้งคณะกรรมการการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางและกำกับดูแล การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งทางด้านการปฏิบัติงานวิจัยของกรมวิชาการ เกษตรและการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม กำกับดูแลประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่มี หน้าที่รับผิดชอบการนำเข้าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามให้ทราบ ตรวจสอบ หรือสงสัยว่าจะเป็นอันตราย และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการ ถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
60. ดำเนินการของบประมาณ พัฒนาระบบฐานข้อมูลพืช (รวมกัน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพและสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช)
61. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ในการสุ่มตรวจติดตามการ ปนเปื้อนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำของ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพกรมวิชาการเกษตร
62. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุมในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพส่งออกมะละกอ ไปสหภาพยุโรปนอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิสสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น
63. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวิเคราะห์สินค้าพืชดัดแปรพันธุกรรม
64. โครงการวิจัยพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพืชดัดแปรพันธุกรรม ศึกษามาตรฐานการตรวจจำแนก พืชดัดแปรพันธุกรรมด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลได้แก่ วิธี Real-time PCR, Multiplex Real-time PCRและ LAMP ในการตรวจมะละกอ GMOs, ข้าวโพด ถั่วเหลืองสายพันธุ์ต่างๆ และผลิตภัณฑ์ พัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA kit เพื่อตรวจถั่วเหลือง GMOs พัฒนาชุดตรวจสอบ Biosensor เพื่อ ตรวจมะละกอ GMOs
65. เข้าร่วมคณะกรรมการ คณะทำงาน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
66. จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนินงานของ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า และพันธุ์พืชพื้นถิ่นเฉพาะ
67. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องพืชอนุรักษณ์
68. พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชไร่ พืชสวน
69. การถ่ายทอดความรู้การจัดการสารเคมี เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี
70. โครงการเกษตรอินทรีย์
71. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
72. โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
73. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
74. เข้าร่วมประชุมและจัดกิจกรรมนิทรรศการสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (COP-MOP) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองชาร์มเอลเชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561
75. ในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 กรมวิชาการเกษตร นำโดยท่านอธิบดีและคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับหน่วยงาน NordGen ในเรื่องการฝากเก็บเชื้อพันธุกรรมที่ Svalbard Global Seed Vault (SGSV) ประเทศนอร์เวย์
76. โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลพรรณพืชและเชื้อพันธุกรรมพืช 1 ระบบ
77. ชุดโครงการวิจัย การอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช
78. โครงการวิจัยพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม (ปี พ.ศ. 2559-2561)
79. โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ
80. จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสกุลพริกและมะเขือในโครงการ Integrated Management System of Plant Genetic Resources (IMPGR)
81. จัดทำคู่มือการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ และ จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
82. ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลเอกสารวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และอื่นๆ ในห้องสมุดกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชให้สามารถสืบค้นออนไลน์และเชื่อมโยงกับห้องสมุดของกรมวิชาการเกษตรได้
83. จัดทำข้อมูลรายชื่อหนังสือเก่าที่มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งเป็นเอกสาร ด้านพฤกษศาสตร์ที่มีคุณค่าพร้อมบันทึกภาพหน้าปกและ จัดทำลิงค์เพื่อเชื่อมโยงสืบค้นข้อมูล
84. สำรวจและจัดทำแผนผังการปลูกพรรณไม้มีชีวิตรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ พืชสิรินธร โดยจัดแบ่งประเภทพรรณไม้มีชีวิตให้เอื้อต่อการเยี่ยมชมและเรียนรู้ รวมถึงจัดทำป้ายชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และข้อมูลอย่างย่อ ของประโยชน์และ/หรือสรรพคุณของพืชแต่ละชนิด
85. เก็บตัวอย่างพันธุ์กล้วยต่างๆ เพื่ออ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ QR Code ของกล้วย
86. การดำเนินงานตัวชี้วัดมิติภายนอกของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช หัวข้อระดับความสำเร็จของการรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเพื่อทดแทนและเพิ่มเติมจำนวนตัวอย่างพรรณไม้ อ้างอิงที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช และจัดองค์ความรู้หัวข้อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ
87. เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๖๔
88. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนในสภาพแปลง
89. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนของศูนย์วิจัยพืชสวน จำนวน ๑๐ แห่ง ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร
90. จัดทำข้อมูลความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวน และการนำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันวิจัยพืชสวน
91. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพืชแห่งอนุสัญญาไซเตส (Plant Committee) เพื่อกำหนด กฎ ระเบียบ ในการควบคุมการค้าสำหรับชนิดพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (สคพ.)
92. เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัชชาภาคีพิธีสารนาโงย่า (สทช., สคพ.)
93. สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (สทช., สคพ.)
94. โครงการวิจัยการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดำเนินการรวบรวมพันธุกรรมพืชไม้ดอกไม้ประดับ ในสภาพแปลง
95. ศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางและวิธีการที่สำคัญในการแพร่ระบาดของชนิดพันธ์พืช แมลง จุลินทรีย์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย
96. มีการเข้าส่งผู้แทนเข้าประชุมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในทุกปี ทั้งระดับ high level และระดับปฏิบัติการ
97. พัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูพืชกักกัน
98. การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร ที่เก็บบันทึกลักษณะประจำพันธุ์และลักษณะทางการเกษตรที่เป็นมาตรฐาน (ตาม IPGRI) เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล
99. การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/การตรวจรับรองแหล่งพืชอินทรีย์
100. การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP/การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์